Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
+421 948 992 100
(Po - Pia, 8:00 - 15:00)
Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
  +421 948 992 100 (Po - Pia, 8:00 - 15:00)

Zásady informátorstva - whistleblowingu

(nahlasovania nekalých praktík)

Časť I.: Podrobnosti o zásadách

1. Na čo a na koho sa tieto zásady vzťahujú?

Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých zamestnancov, dodávateľov, konzultantov, manažérov, stážistov, príležitostných a agentúrnych pracovníkov.

Stanovujú, čo by mali robiť, ak majú dôvod domnievať sa, že sa v práci deje niečo nebezpečné, nezákonné alebo neetické, čo ovplyvňuje (alebo hrozí, že ovplyvní) ich alebo ostatných kolegov.

Keď nahlásite takéto obavy, nazýva sa to whistleblowing.

Zaväzujeme sa dodržiavať najvyššie štandardy integrity za každých okolností a vo všetkom, čo robíme.

Všetky organizácie však môžu byť príležitostne postihnuté správaním, ktoré je nebezpečné, v rozpore so zákonom alebo porušuje etické alebo profesijné kódexy.

Postupujte podľa postupu uvedeného v časti II. týchto zásad a okamžite nahláste akékoľvek obavy týkajúce sa takéhoto správania, aby sme mohli podniknúť potrebné kroky na ich čo najrýchlejšie vyriešenie.

Tieto zásady sa vzťahujú aj na konanie tretích strán, ako sú dodávatelia, poskytovatelia služieb a klienti, ale aj naši zamestnanci. Ak máte obavy týkajúce sa tretej strany, kontaktujte nás prv predtým, než sa skontaktujete s niekým iným. Kontaktná osoba, ktorou je Tomáš Hradil, vám vysvetlí, ako máte postupovať.

Vaše obavy budeme vždy brať vážne a príslušní pracovníci ich dôkladne prešetria. Najdôležitejšie je, aby ste sa cítili sebaisto a mohli s dôverou postupovať podľa časti II.. Tí, ktorí nás na tieto problémy upozornia, sa nedočkajú žiadnych represálií - ceníme si všetky takéto oznámenia a rešpektujeme tých, ktorí nám ich predkladajú. Všetci zohrávame dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby náš podnik a všetci, ktorí v ňom a s ním pracujú, konali profesionálne, zákonne a primerane.

 

2. Nie je to súčasťou vašej pracovnej zmluvy.

Tieto zásady nie sú súčasťou vašej pracovnej zmluvy. My, spoločnosť LIPOELASTIC a.s., môžeme tieto zásady kedykoľvek zmeniť.

 

3. Aké činnosti sa zvyčajne považujú za relevantné pre oznamovanie nekalých praktík?

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci, ale typy problémov, o ktorých nás môžete informovať prostredníctvom whistleblowingu, môžu zahŕňať:

 • akúkoľvek činnosť, pri ktorej máte podozrenie, že je trestná
 • akúkoľvek činnosť, pri ktorej máte podozrenie, že predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť
 • akúkoľvek činnosť, pri ktorej máte podozrenie, že by mohla škodiť životnému prostrediu
 • akúkoľvek činnosť, pri ktorej máte podozrenie, že súvisí s úplatkárstvom a korupciou
 • akékoľvek nedodržanie zákonných alebo regulačných povinností
 • akékoľvek nesplnenie odborných požiadaviek
 • akýkoľvek pokus o utajenie jednej alebo viacerých z týchto činností

Ak si nie ste istí, či sa na niečo, čoho sa obávate, vzťahujú tieto zásady, kontaktujte Tomáša Hradila.

Šikanovanie alebo obťažovanie

Ak sa vaša sťažnosť týka správania iných osôb voči vám, naše zásady podávania sťažností obsahujú príslušné pokyny, ako postupovať (register sťažností spoločnosti, ktorý je v platnosti od roku 2017). Na tieto typy správania sa nevzťahujú tieto zásady nahlasovania.

 

4. Dôvernosť a anonymita

Vždy vás vyzývame k tomu, aby ste svoje obavy komunikovali otvorene a aktívne vás odrádzame od anonymného informátorstva. Dôvodom je, že nie vždy je jednoduché spracovať a prešetriť anonymné oznámenie, najmä preto, že ak vás nemôžeme požiadať o objasnenie ďalších podrobností, môžeme mať ťažkosti s objasnením a nájdením dôkazov na podporu vašich tvrdení a/alebo vyvodením kvalifikovaného záveru. Za týchto okolností riskujeme, že prídeme o dôkazy alebo príležitosti na získanie dôležitých podporných informácií alebo identifikáciu užitočných svedkov, pretože jednoducho o ich existencii nevieme napriek nášmu maximálnemu úsiliu o ich odhalenie.

Ak si však želáte zachovať anonymitu svojej totožnosti, urobíme všetko pre to, aby sme zaistili, že vaša anonymita a dôvernosť vašich obáv bude zachovaná, ak je to možné. Ak v rámci vyšetrovania potrebujeme odhaliť vašu totožnosť iným osobám, vždy s vami vopred prediskutujeme naše želania a dôvody, prečo chceme poznať vašu totožnosť.

Budeme vás chrániť pred odvetnými opatreniami a viac informácií o tom, ako to robíme a aké sú vaše práva, nájdete v časti 5 nižšie.

 

5. Ochrana informátorov

Za chyby sa neudeľujú žiadne sankcie, a to ani v prípade, že po našom vyšetrovaní (ktoré vždy vykonávame dôkladne a svedomito) dospejeme k záveru, že nedošlo k porušeniu zákona, zásad alebo neetickému správaniu. Aby však bolo nahlasovanie chránené, musí odôvodnené presvedčenie zamestnanca, ktorý hlásenie podáva, preukázať, že nastala, nastáva alebo pravdepodobne nastane jedna alebo viacero z nasledujúcich udalostí a že je vo verejnom záujme hlásenie podať:

 • trestný čin
 • nesplnenie zákonnej povinnosti
 • justičný omyl
 • ohrozenie zdravia a bezpečnosti osôb
 • ohrozenie životného prostredia alebo,
 • úmyselné zatajenie niektorého z vyššie uvedených skutočností

Ak máte kedykoľvek pocit, že sme sa k vám nesprávali spravodlivo alebo správne pri riešení vášho informovania, musíte nás o tom okamžite informovať. V prvom rade by ste mali informovať Tomáša Hradila a ak nie ste spokojní s výsledkom tohto rozhovoru, mali by ste postupovať podľa postupu uvedeného v našich Zásadách pre registráciu sťažností.

Informátorov tiež chránime pred inými osobami, takže ak nám informátor oznámi, že s ním iní zaobchádzali nevhodne (vrátane toho, že sa mu v dôsledku jeho obáv vyhrážali), podnikneme voči týmto osobám disciplinárne kroky. Dôsledkom nášho konania môže byť prepustenie takejto osoby (osôb) z dôvodu hrubého porušenia pracovnej disciplíny. Informátori môžu mať tiež právo podniknúť voči takýmto osobám právne kroky.

Ak by ste chceli viac informácií o svojich právach ako informátor a o tom, na akú ochranu máte nárok, môžete sa obrátiť na právnika.

 

6. Informátorstvo iných osôb mimo spoločnosti LIPOELASTIC a.s.

Naše zásady sa týkajú procesu upozorňovania, vyšetrovania a riešenia pochybení na pracovisku v spoločnosti LIPOELASTIC a.s.

Proces nahlasovania, ktorý sme starostlivo zaviedli, bol navrhnutý tak, aby sme v rámci našich možností dokázali vyriešiť všetky vznesené obavy a aby sme vás v tomto procese chránili.

Z týchto dôvodov predpokladáme, že bude veľmi zriedkavé, ak vôbec bude potrebné, zapojiť do tohto procesu niekoho mimo spoločnosti LIPOELASTIC a.s..

Uznávame však, že vo výnimočných prípadoch môžete chcieť zapojiť externý orgán – napríklad odvetvový regulačný orgán – a/alebo právnika, ktorý vás môže nasmerovať na príslušný regulačný orgán pre daný typ problému, na ktorý chcete upozorniť.

Zapojenie tlače/médií

Zapojenie médií do informátorstva má často za následok zhoršenie situácie, nie jej podporu. Môže to výrazne sťažiť zhromažďovanie dôkazov a ochotu ďalších relevantných osôb podporiť proces.

Z tohto dôvodu vás dôrazne odrádzame od zapájania médií. Pokiaľ nenastanú výnimočné okolnosti, budeme považovať akýkoľvek kontakt s tlačou za vážne porušenie disciplíny, ktoré je dôvodom na prepustenie. Vo všeobecnosti by sme napríklad očakávali, že ste podnikli všetky primerané kroky na vyriešenie záležitosti interne alebo s externým regulačným orgánom a že ste sa v plnej miere poradili s právnikom predtým, ako budete môcť odôvodniť zapojenie tlače.

 

Časť II.: Náš postup pri nahlasovaní podozrení z porušenia zákona

Postupujte podľa tohto postupu:

 • Svoje obavy v prvom rade oznámte zodpovednej osobe, ktorou je Tomáš Hradil. Môžete tak urobiť písomne alebo osobne.
 • Ak si neželáte diskutovať o svojich obavách s Tomášom Hradilom alebo sa domnievate, že vaše obavy sú obzvlášť závažné, mali by ste kontaktovať Petra Remeša.
 • Vysvetlite, že svoje obavy vznášate v rámci zásad a postupu nahlasovania nekalých praktík. Potom uveďte všetky kľúčové skutočnosti vrátane mien zúčastnených osôb a všetkých relevantných údajov.
 • Môžete byť pozvaní na stretnutie, na ktorom sa prediskutujú vaše obavy. Na toto stretnutie a na všetky nasledujúce stretnutia môžete so sebou niekoho priviesť. Tento spoločník môže byť váš kolega. Každý, kto vás bude sprevádzať, bude požiadaný, aby súhlasil so zachovaním prísnej dôvernosti obsahu stretnutia vrátane všetkých materiálov, ktoré sa počas stretnutia poskytnú a/alebo preskúmajú. Táto povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na čas pred, počas a po stretnutí a na akékoľvek následné vyšetrovanie, ktoré vykonávame v súvislosti s vašimi obavami.
 • Po tomto stretnutí sa budeme zaoberať predloženými záležitosťami a môžeme vás požiadať, aby ste prišli na ďalšie stretnutia, ktoré nám pomôžu v našom úsilí. Môžeme sa tiež rozhodnúť zapojiť príslušných externých (alebo interných) odborníkov, aby nám pomohli vykonať dôkladné, spravodlivé a zodpovedné vyšetrovanie.
 • Náš kompetentný personál zapojený do tohto vyšetrovania vás bude informovať o priebehu vyšetrovania podľa svojich možností v čo najväčšej miere. Z viacerých dôvodov, ktoré sa všeobecne týkajú právnych povinností vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť voči iným osobám alebo v súvislosti s právnym poradenstvom, ktoré sa môžeme rozhodnúť využiť vo vlastnom mene, vám nebudeme môcť poskytnúť všetky podrobnosti o našich zisteniach alebo opatreniach. Vždy sa však budeme snažiť ubezpečiť vás, že vaše obavy berieme vážne a že vedieme zodpovedné vyšetrovanie.
 • Je možné, že výsledok vyšetrovania nebude pre vás uspokojivý. Ak sa tak stane, máte právo podať sťažnosť u Petra Remeša a požiadať o preskúmanie toho, čo bolo vykonané a uzavreté.

Ak ste v dobrej viere vyjadrili obavy, náš postup a všetci, ktorí sa podieľajú na jeho realizácii, vás podporia a ochránia. Ak nám však v zlej viere (napr. zo zlého úmyslu) oznámite nepravdivé obavy, uplatníme naše disciplinárne pravidlá a môžu byť proti vám začaté disciplinárne konanie.

Časť III.: Kontakty

ELEKTRONICKÝ KONTAKT

whistleblowing@lipoelastic.com

TELEFONICKÝ KONTAKT:

+420571116300

PÍSOMNÝ KONTAKT:

WHISTLEBLOWING, Vrbenská 887, Valasské Meziříčí

Prípadne do poštovej schránky umiestnenej pri vchode do budovy na adrese Vrbenská 887, Valašské Meziříčí – obálku označte „WHISTLEBLOWING“

KONTAKTNÉ OSOBY:

Tomáš Hradil – thradil@lipoelastic.com

Petr Remeš – premes@lipoelastic.com

 

Váš email byl úspěšně přihlášen

Váš email už existuje

Při komunikaci nastala chyba, zkuste prosím přihlášení později

Váš email nebyl zadán korektně