Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
+421 948 992 100
(Po - Pia, 8:00 - 15:00)
Potrebujete poradiť? Zavolajte nám.
  +421 948 992 100 (Po - Pia, 8:00 - 15:00)

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom online obchodu lipoelastic® MEDICAL PRODUCTS umiestneného na internetovej adrese https://www.lipoelastic.sk/ (ďalej len „webové rozhranie“).

Správca osobných údajov:

LIPOELASTIC s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 1017/18, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČ: 53578341

IČ pre DPH: SK2121432214

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vo vl.č.: 42717/R

Kontaktné údaje na správcu osobných údajov:
Adresa pre doručovanie: LIPOELASTIC s.r.o., so sídlom: Svätoplukova 1017/18, 020 01 Púchov, Slovenská republika
Telefóne číslo: +421 948 992 100
Kontaktný e-mail: info@lipoelastic.sk

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné oboznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich právach a povinnostiach.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2. Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského konta;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

 

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

 • Osobné údaje zadané pri dopytovaní sa po tovare (najmä prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracuvávať na základe a za účelom uzavretia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracúvať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (najmä evidenčných povinností, archivácie daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany našich právnych nárokov.
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracúvať na základe plnenia zmluvy a výlučne na umožnenie prístupu, správy a na vedenie užívateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nášho tovaru a obdobnému tomu, ktorý ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • V prípade, že nám dáte súhlas potvrdením na webovom rozhraní, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní (najmä pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu) spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Ak ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.
 • Pokiaľ nám k tomu dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje (najmä identifikačné údaje a fotografie zachytávajúce vašu podobu) spracovávať za účelom uverejnenia alebo šírenia vašich identifikačných údajov a fotografií, na ktorých je zachytená vaša podoba, z ktorej môže vyplývať údaj o vašom zdravotnom stave, v rámci našej propagácie (najmä zverejnením alebo šírením na našom webovom rozhraní, na našich účtoch na sociálnych sieťach a propagačných materiáloch), prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili.
 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, za účelom kontroly a zlepšovania nášho tovaru a zisťovania vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 • Pokiaľ prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracovaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracovávame na základe uzavretia a plnenia zmluvy (týka sa iba nevyhnutných cookies) alebo na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete v príslušnej lište umiestnenej na webovom rozhraní, pričom bez tohto súhlasu nie je možné zhromažďovať súbory cookies), a to najmä na účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než na ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre plnenie zmluvy a právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak užívame vašu e-mailovú adresu na účel zasielania obchodných oznámení a/alebo kontrolu a zlepšovanie našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje používané po dobu fungovania webového rozhrania, na ktorom budeme ponúkať tovar obdobný tomu, ktoré vám bol poskytnutý.

Daňový doklad bude uchovávaný po dobu 10 rokov počínajúc rokom nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy, za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona České republiky č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje potrebné pre uplatnenie práv z vadného plnenia, pre ochranu našich právnych nárokov, pre poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii a súdom spracovávame po dobu premlčacích lehôt, záručnej doby na tovar a  iných lehôt a dôb v súlade s platnými právnymi predpismi.

Po uplynutí lehôt osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

 

3. VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tzn. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na našom kontaktnom telefónnom čísle;
 • písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • u príslušných súboroch cookies v nastavení webového rozhrania alebo internetového prehliadača;
 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolanie súhlasu so spracovaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či spracovávame vaše osobné údaje. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä na tieto informácie:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uchovávané.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávať.

3.5. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracúvaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6. Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracúvanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovávania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovávania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracúvaniu.

Pri obmedzení spracúvania údajov sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracúvanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú na zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overovania presnosti údajov.

3.7. Právo na prenos údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodnutia, vrátane profilovania

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania (teda v akejkoľvek forme automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúcej v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa na dotknutú osobu), a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je automatizované rozhodnutie nevyhnutné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a našou spoločnosťou alebo je založené na Vašom výslovnom súhlase; v týchto prípadoch však máte právo na ľudský zásah do automatizovaného rozhodnutia z našej strany, právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť automatizované rozhodnutie.

3.9. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ nebudete s našim postupom spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Toto ustanovenie sa nedotýka vášho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Slovenska v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

4. SPRÁVA A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Kto vaše osobné údaje spracúva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, ktorý je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. dopravcom, poskytovateľom platobných služieb, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúcej certifikát „Overené zákazníkmi“ alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na plnení zmluvy či našich povinností. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám tiež oznámime na základe vášho dotazu.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, s výnimkou ak to bude nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami stanovenými nariadením.

Vaše údaje v zmysle tohto článku zapracovávajú napríklad:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.;
 • Česká pošta, s.p.;
 • nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. (slovenská společnost, IČ: 46 526 951);
 • Seznam.cz, a.s.;
 • Google LLC;
 • Facebook Inc.;
 • Heureka Shopping s.r.o.;
 • Apptc.me s.r.o. a IceWarp, Ltd.;
 • ABRA Software a.s.;
 • The Rocket Science Group, LLC;

4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.06.2022.

 

 

5. SÚBORY COOKIES

Váš email byl úspěšně přihlášen

Váš email už existuje

Při komunikaci nastala chyba, zkuste prosím přihlášení později

Váš email nebyl zadán korektně